О нама

Помаже Бог!

За Саборник пишу православни хришћани који су дубоко верни својој Светосавској Цркви и који желе да допринесу очувању аутентичног православног идентитета, етоса и традиције. У времену разних идеологија које деле наш народ кроз Саборник желимо да саберемо и духовно повежемо наше људе и подстакнемо их да кроз хришћанско предање сагледају проблематику света у коме живимо. Дубоко верујемо да истинска слобода једино бива у истини Христовој и да отворена размена мишљења представља израз те слободе и љубави у којој нас Бог све повезује и сабира.

Никола Станковић, уредник

About

God bless!

Orthodox Christians who are deeply faithful to their Holy Church and who wish to contribute to the preservation of authentic Orthodox identity, ethos and tradition are behind the concept of “Sabornik“. In a time of various ideologies that divide our people, through “Sabornik“, we want to gather our people together and spiritually connect and encourage them to look at the problems of the world which we live in through Christian tradition. We deeply believe that true freedom is only in the truth of Christ, and that an open exchange of thoughts is an expression of that freedom and love in which God brings us together and binds us together.

Nikola Stankovic, editor